"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed (s.a.v.) 571 yılında Mekke’de doğdu. Doğmadan önce babası Abdullah’ı 6 yaşındayken annesi Âmine’yi kaybetti. Sonra dedesi Abdulmuttalib’in himayesine girdi. Dedesinin vefatından sonra amcası Ebû Talib’in yanında yetişti. Küçük yaşlardan itibaren ticarete atıldı. Mekke’de yaşayan ve puta tapan insanlara karşı çıktı. Peygamber olmadan önce insanlar arasında güzel ahlakı, dürüstlüğü, adâleti ile tanınarak “el-Emîn: En emniyetli kişi” sıfatını aldı.

25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice’den Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma adında 6 çocuğu oldu. Kasım ve Abdullah küçük yaştayken vefat etti. Ara sıra yanına azığını alarak Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda inzivaya çekilirdi. 610 senesinde Ramazan ayının 17. günü Hira Mağrası’da vahiy meleği Cebrail (a.s.) geldi ve ona ilk vahiy “oku” emrini verdi. Böylece Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 40 yaşında peygamberlik verilmiş oldu.

Hz. Muhammed’in İsim ve Sıfatları

İslam toplumunda Hz. Muhammed’e verilen çok sayıda isim ve sıfatlar bulunur. Bu isimler Muhammed’e Kur’an’da verilenler, hadislerde verilenler, ilahi kitaplarda verildiği ileri sürülen isimler, Esma-i hüsna ile aynı olan isimler olarak sınıflandırılmış, Müstakim-zâde Süleyman Sadeddîn “Mir’âtü’s-Safâ fî Nuhbeti Esmâi’l-Mustafa” isimli risalesinde Muhammed’in 99 ismini açıklanmıştır.

Muhammed Mustafa Muhammed-ül Emin Rahmetenli’l-Âlemîn Habîbullah

ismi anıldıktan sonra söylenen salavat (sallallahu aleyhi ve sellem )

Müslümanlar
tarafından ismi
anıldıktan sonra
söylenen salavat
(sallallahu aleyhi ve sellem)

Ahmed Mahbûb-u Kulûb Mürşid-i Mutlak Rehber-i Ekmel
Mahmud Resûl-i Ekrem Üstad-ı Küll Âyine-i Samedanî
Mürebbi-i Nüfus Sultan-ı Ervah Hâtem-ül Enbiya Seyyid-ül Mürselîn
Muhbir-i Sadık Fahr-ı Kâinat İki Cihanın Sultanı Şefîu’-l Müznibîn
Fahr-i Âlem Şeref-i Benî-Âdem Dâmen-i Muallâ Ferd-i Mümtaz
Hâtem-ül Enbiya Üstad-ı A’zam Risâlet Güneşi Zât-ı Muallâ
Seyyid-ül Âlemîn Muhammed-i Kureyşî Şahid-i Sàdık Hatîb-i Kudsî
Maden-i Kemalât Server-i Kâinat Nebiyy-i Zîşan Mürşid-i Kâmil
Şâh-ı Levlâk Âhirzaman Nebisi Ravza-i Pâk-i Ahmed Habîb-i Ekrem
Muallim-i Ekber Eşref-i Mahlûkat Tılsım-ı Kâinatın Miftahı Muallim-i Ukûl
Muammâ-yı Hilkatin Keşşafı Hikmet-i Âlemin Şârihi Saltanat-ı İlâhiyenin Dellâlı Kitab-ı Kebîrin Âyet-i Kübràsı

Kur’an-ı Kerim’in İndirilmesi

Hz. Muhammed 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke’nin kuzeyinde, Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda inzivaya çekilmiş ve burada vakit geçirmiştir. Bu durum çeşitli kaynaklara göre 1-2 yıl devam etmiştir. 610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası’nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır. Muhammed’in 610 yılından başlayarak, vefat ettiği yıl olan 632’ye kadar aldığını vahiyler Kur’an’ı oluşturur. İslam inancına göre Kur’an Allah tarafından Cebrâîl isimli melek aracılığıyla Muhammed’e peygamberliği boyunca ayetler hâlinde indirilen kutsal kitaptır. İslam dininin ana kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.

Veda Hutbesi ve Ölümü

Hz. Muhammed’in veda haccı olarak anılan Mekke ziyareti sırasında 632 yılı Mart ayında (9 Zilhicce) arefe günü 100.000 den fazla Müslüman’a seslendiği rivayet edilen Arafat vadisindeki Rahmet Dağı’nda yaptığı konuşmasına veda hutbesi denir. Veda Haccı’ndan sonra Medine’ye dönen Hz. Muhammed kısa bir süre sonra hastalandı. Son anlarında Aişe ve kızları yanındaydı. Rivayete göre Muhammed, ölümü öncesinde hastalığının en şiddetli anlarında kâğıt-kalem getirilmesini istedi. Müslümanların yollarını şaşırmamaları için bir yazı yazdıracağını söyledi. Ancak daha sonra bundan vazgeçti.

Mescid-i Nebevî’den bir görünüm.

Rivayete göre, hayatını kaybetmeden bir süre önce Müslümanlara seslenmesi; “Ellerinizdeki kölelerinize iyi davranınız, namaza dikkat ve devam ediniz!” şeklinde oldu. Başı Aişe’nin göğsüne dayalı şekilde kelime-i şehadet getirdi. Ağzından dökülen son cümle “Allahümme er-refikül ala…” (Türkçe “En yüce dosta” olarak çevrilebilir.) şeklindeydi. 8 Haziran 632’de öldü. Hz. Muhammed’in kabri Mescid-i Nebevi’in içinde yer almaktadır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir